Sunday 30 December 2012

HÀNG TRĂM NGƯỜI VIỆT NAM KÝ "LỜI KÊU GỌI" BẢO VỆ NHÂN QUYỀN (RFI phỏng vấn TS Nguyễn Quang A)
Ch nht 30 Tháng Mười Hai 2012

Ngày 25/12/2012, « Li kêu gi thc thi quyn con người theo Hiến pháp ti Vit Nam » được công b. Cho đến nay, văn bn này đã được hàng trăm người Vit Nam, trong đó có nhiu nhân sĩ trí thc ni tiếng, ký tên ng h.

Mc tiêu chính ca văn bn k trên là yêu cu chính quyn hy b điu 88 B lut Hình s, được đánh giá là « quy đnh mt cách mù m v ti danh tuyên truyn chng Nhà nước CHXHCN Vit Nam, thc cht là bóp nght quyn t do ngôn lun đã được Hiến pháp Vit Nam và Công ước Quc tế v nhng quyn dân s và chính tr ghi nhn và bo đm » và Ngh đnh 38 được chính ph Vit Nam đưa ra vào năm 2005, « thc cht là mt ngh đnh cm biu tình được ban hành trái thm quyn và có ni dung vi hiến ».

Văn bn cũng yêu cu chính quyn tr t do cho tt c nhng tù nhân, vì công khai bày t chính kiến mt cách ôn hòa, mà b rơi vào vòng lao lý, do « điu 88 ».

RFI Vit ng đt câu hi vi nhà nghiên cu Nguyn Quang A, mt trong nhng người đã ký tên vào « Li kêu gi » bo v nhân quyn này.

Nghe (06:15)  : Tiến sĩ Nguyn Quang A (Hà Ni)  30/12/2012


RFI : Thưa ông, va ri Vit Nam, nhiu công dân tham gia ký tên vào « Li kêu gi thc thi quyn con người theo Hiến pháp ti Vit Nam ». Ông có th cho biết vì sao ông li ký tên vào li kêu gi này ?

Nguyn Quang A : Tôi đã rt nhiu ln lên tiếng yêu cu các cơ quan nhà nước và nhng nhân viên ca nhà nước phi gương mu thc hin đúng pháp lut và hy b, sa đi nhng điu quy đnh vi hiến ca lut pháp, hoc trái vi pháp lut quc tế, mà Vit Nam đã cam kết tôn trng. Chính vì thế, tôi ký tên vào cái li kêu gi này, đòi chính quyn Vit Nam phi hy b, trước mt là hai điu, điu 88 BLHS và ngh đnh 38 ca chính ph, vì tôi thy hai cái đó ngược vi nhng cam kết ca Vit Nam trong các văn bn pháp lut quc tế, mà Vit Nam đã cam kết tôn trng, đng thi cũng vi phm Hiến pháp Vit Nam hin hành (dù chính bn thân Hiến pháp y cũng phi được thay đi). Nhưng ngay c Hiến pháp dù chưa được tt như thế, thì bn thân nhng điu đó cũng vi phm Hiến pháp hin hành ca Vit Nam.

RFI : Thưa ông, chính quyn Vit Nam s có phn ng như thế nào đi vi « Li kêu gi thc thi quyn con người theo Hiến pháp ti Vit Nam » ?

Nguyn Quang A : Thc ra, « Li kêu gi » không ch đòi chính quyn Vit Nam hy điu 88 và ngh đnh 38, mà còn kêu gi người dân Vit Nam tìm hiu, hiu biết k hơn nhng quyn ca mình, đ đòi chính quyn bo đm các quyn hiến đnh đy ca người dân. Văn bn này cũng kêu gi các t chc chính tr ca Vit Nam hc và làm đúng nhng điu y, tôn trng nhng điu y. Bi vì, nhiu khi h không hiu gì c. H tiến hành khng b v mt tinh thn, nhưng vi danh nghĩa là đi « vn đng » mt cách hết sc là vô li. Văn bn này cũng yêu cu nhng người thc thi công v cũng phi hc, cũng phi hiu, đ tôn trng nhng quyn y và không tuân th nhng mnh lnh trái vi nhng quyn con người như vy.
Tôi không hiu chính quyn Vit Nam s phn ng ra sao, vì tôi chưa bao gi trong chính quyn. Nhưng tôi nghĩ có th h s không có phn ng gì c, h cũng có th l đi như là trước bao nhiu các li kiến ngh khác. Nhưng mà du sao, mc đích ca "Li kêu gi" cũng là đ đánh đng cho h, rng : H là người vi phm Hiến pháp và vi phm lut nhiu nht cái đt nước này. Và cũng là đ đánh đng cho người dân, đánh đng cho các nhân viên ca cơ quan công quyn là : Chính h, khi kêu gi người dân « tôn trng pháp lut », thì trước hết h phi tôn trng pháp lut đã.

RFI : Thưa ông, hôm qua đi din Quc hi Vit Nam chính thc tuyên b trin khai vic trưng cu dân ý đi vi d tho Hiến pháp mi, d kiến s bt đu vào ngày 01/01/2013, vic « Li kêu gi » này ra đi vào thi đim này liu có phi là mt s trùng hp ngu nhiên hay là có mt ý nghĩa nào đó ?

Nguyn Quang A : Tôi phi đính chính là : Vic này, người ta gi là « ly ý kiến ca dân », ch không phi là mt cuc « trưng cu dân ý ». Trưng cu dân ý là phi có phương án 1, phương án 2, hoc là có mt phương án, nhưng người dân phi có quyn quyết đnh bng lá phiếu ca mình là tán thành hay không tán thành, hay chn phương án 1 hay 2. Rt tiếc, cái gi là « ly ý kiến ca nhân dân » này ch là vic ly ý kiến đ h tham kho và quyn quyết đnh là người chp bút cui cùng, và người b phiếu cui cùng, tc là nhng đi biu ca Quc hi hin hành. Và tôi nghĩ rng, ý nghĩa ca vic ly ý kiến này cũng có th là tt, nhưng nó khác xa vi vic đ cho Dân quyết đnh, phúc quyết, thì đây hoàn toàn không phi như vy.
Vic ra đi ca « Li kêu gi » này, tôi nghĩ rng, xét trong bi cnh như thế, thì ch là mt s ngu nhiên, không gn vi chuyn « ly ý kiến ca nhân dân » trong nhng ngày sp ti v Hiến pháp mi.
Tôi nghĩ rng, phi có nhng tho lun rt là công khai và minh bch v chuyn Hiến pháp. Và, ch sau khi tho lun rt là nhiu như thế, và nêu ra nhiu phương án khác nhau, thì lúc đó mi đt vn đ ra là đ cho Dân quyết đnh, tc là "trưng cu dân ý". Như vy, thì điu đó mi có ý nghĩa. Còn nói rng, ly ý kiến ca Dân trong mt s thi gian, ri người ta tp hp các ý kiến li, ri cũng không có công khai nhng ý kiến ca người dân lên. Ri có mt cơ quan bo là : Chúng tôi đã tiếp thu ý kiến ca Dân, như thế này, như thế này... Thì tôi nghĩ tt c nhng vic làm như thế không phi là trao quyn thc s cho người dân.
Dù sao, trong thi gian ti, tôi nghĩ s có rt nhiu người đóng góp (cho bn d tho Hiếp pháp), tuy cũng biết nhng hn chế như tôi va nói.

RFI xin trân trng cm ơn ông Nguyn Quang A1 comment:

View My Stats