Saturday 30 March 2013

TỪ VIỆT NAM, GIA ĐÌNH NẠN NHÂN MỘT VỤ BUÔN NÔ LỆ KÊU CỨU (Tú Anh - RFI)
Tú Anh  -  RFI
Th by 30 Tháng Ba 2013

Hip hi Quc tế Nhân quyn có tr s ti Đc, cho biết nhn được li cu cu ln th hai ca bà Trn Th Lan t Xóm ch, huyn Quế Phong tnh Ngh An. Tháng 5/2012, con gái ca bà tên Nguyn Th Hoa b d d sang Trung Quc làm vic nhưng đã b bán làm v.

Tuyt vng vì công an đa phương không tn tình giúp đ mc dù bt được th phm là Vi Th Dung, ln này, gia đình nn nhân thuê người bt th phm và mong ch cơ quan chính ph gii cu con gái.

RFI đt câu hi vi bà Trn Th Lan Ngh An và ông Vũ Quc Dng,Tng thư ký Hip hi Quc tế Nhân quyn ti Frankfurt, Đc Quc.

Nghe (01:51)  : Bà Trn Th Lan - Ngh An   30/03/2013

Đ tìm hiu thêm thông tin v vic,RFI đt câu hi vi Tng thư ký Hip hi Quc tế Nhân quyn, t chc đã hai ln báo đng v oan khiên này. T Frankfurt , ông Vũ Quc Dng cho biết :

Nghe (05:49)  :  Ông Vũ Quc Dng - Frankfurt  30/03/20131 comment:

View My Stats