Saturday 30 December 2023

TỔNG THỐNG BIDEN TRANH CỬ DỰA TRÊN KINH TẾ, PHÁ THAI, DÂN CHỦ - VÀ KHÁC BIỆT VỚI TRUMP (VOA Tiếng Việt)

 TT Biden tranh cử dựa trên kinh tế, phá thai, dân chủ - và khác biệt với Trump

VOA Tiếng Việt

29/12/2023

https://www.voatiengviet.com/a/7414071.html?withmediaplayer=1

 

Tổng thống Joe Biden mô tả cuộc bầu cử năm tới là một cuộc chiến vì ‘hồn cốt’ của quốc gia này. Chiến dịch tranh cử của ông tập trung vào điều đó – cũng như các mối đe dọa đối với nền dân chủ, khả năng tiếp cận dịch vụ phá thai và những thành tựu kinh tế của ông.

 

 

XEM & NGHE >>>>>

 

 

 

 No comments:

Post a Comment

View My Stats