Sunday 10 September 2023

NGUYỄN PHÚ TRỌNG - JOE BIDEN VÀ NHỮNG KHẮC KHOẢI VIỆT NAM (Đinh Quang Anh Thái - Nguyễn Hoàng Duyên)

 .

Nguyễn Phú Trọng – Joe Biden và những khắc khoải Việt Nam 

Nhà báo Đinh Quang Anh Thái & LS Nguyễn Hoàng Duyên / Hoa Kỳ 8-9-2023

Posted on 10/09/2023 by Boxit VN

XEM : https://www.youtube.com/watch?v=jLpH27ULrY4

No comments:

Post a Comment

View My Stats