Sunday 17 September 2023

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HÃY CHẤM DỨT THỰC THI BẢN HIẾN PHÁP 2013! (Lê Mạnh Tường / Thông Luận)

 Đảng cộng sản Việt Nam hãy chấm dứt thực thi bản Hiến pháp 2013 !

Lê Mạnh Tường   -  Thông Luận

12/09/23

https://thongluan-rdp.org/component/k2/item/30037-d-ng-c-ng-s-n-vi-t-nam-hay-ch-m-d-t-th-c-thi-b-n-hi-n-phap-2013

 

Tít của bài viết này không có dụng ý khiêu khích mà chỉ để nói lên một thực trạng lịch sử sẽ được trình bày trong những dòng sau.

 

https://live.staticflickr.com/65535/53184326407_6e723e09e0.jpg

Những ai không muốn tiếp tục chịu ách cai trị của một chế độ độc tài độc hại này phải tìm mọi cách vứt bỏ bản Hiến pháp 2013 này vào sọt rác lịch sử để cùng toàn dân viết ra một bản Hiến pháp đích thực của nhân dân, bởi nhân dân và cho nhân dân

 

Mấy ngày gần đây, không biết đã bị loại muỗi nào chích mà cơn sốt hiến pháp lại bùng phát với những tuyên bố như mê sảng : nào là "chính quyền hãy thực thi ngay cái Hiến pháp đang có", "nhân dân hãy thực thi những quyền hiến định của mình", "chấp nhận bản Hiến pháp 2013 và yêu cầu Đảng cộng sản hãy chấp nhận đa nguyên đa đảng để được tham chính với một tỷ lệ nhân sự trong Quốc hội"...

 

Nhưng trước hết phải dứt khoát với nhau hai điều là :

 

1. Không có cơ sở pháp lí để đòi hỏi Đảng cộng sản Việt Nam nghĩa vụ thực thi những yêu sách của nhóm Nguyễn Ái Quốc trăm năm trước vì Bản yêu sách này của người Việt Nam cho chính quyền thực dân Pháp ;

 

2. Ông Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông đã thay thế chính quyền thực dân Pháp, trong tư cách một chi bộ của Thế giới cộng sản, và cho ra đời bản Hiến pháp 1946, một bản hiến pháp của một lực lượng đô hộ đối với toàn dân tộc Việt Nam. Có nghĩa là, như thực dân Pháp trước kia, những quyền tự do bị hạn chế ở mức tối thiểu nhứt mà dân chúng có thể khả dĩ chấp nhận.

 

Đòi hỏi Đảng cộng sản thực thi bản Hiến pháp đang có là đòi hỏi họ hạn chế những quyền tự do cho nhân dân ở mức tối thiểu nhứt, thậm chí một số quyền còn bị cấm chỉ.

 

Có hai thái độ logic với bản Hiến pháp đang có này :

 

- Một, những người không chấp nhận một chế độ độc tài và mong ước dân chủ sẽ phủ nhận nó, mong muốn nó không tiếp tục được thực thi trong xã hội và tìm mọi cách để vứt bỏ cái Hiến pháp đang có, vừa phi quốc gia vừa phản dân tộc, vào thùng rác lịch sử và thay thế nó bằng một bản Hiến pháp của dân, bởi dân và cho dân. Đó là lối đi duy nhất cho họ vì bản chất của một chế độ độc tài toàn trị là hạn chế tối đa các quyền tự do và không thể cải thiện.

 

- Hai, những người đồng ý một nước Việt Nam cộng sản độc tài toàn trị sẽ bảo vệ bản Hiến pháp theo lí tưởng và lợi ích của họ, muốn nó được thực thi nghiêm túc trong xã hội, là Đảng cộng sản, là những người đang có đặc quyền đặc lợi, là những đảng viên vẫn trung thành tuyệt đối vô điều kiện với Đảng cộng sản vì một lí do rất đơn giản là bản Hiến pháp đang có, cũng như những bản trước đó của Đảng cộng sản, là bản Hiến pháp của Đảng cộng sản, bởi Đảng cộng sản và cho Đảng cộng sản. Nói cách khác là Đảng cộng sản Việt Nam đơn phương tạo ra một công cụ cai trị chính đáng để áp đặt độc tài toàn diện lên đất nước và toàn xã hội.

 

Đảng cộng sản Việt Nam minh định sự kiện này một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ, rõ ràng và mạch lạc (trừ câu hài hước "tư tưởng Hồ Chí Minh") trong Mục 1. Điều 4. của bản Hiến pháp.

 

Trích : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Hết trích.

 

Họ không thể viết rõ ràng hơn. Nếu chúng ta không hiểu thì không phải lỗi của họ. Đừng đổ vạ.

 

Như chúng ta biết bản Hiến pháp là nền tảng tư tưởng của ý nguyện dân tộc và những qui chế về một chính quyền (quyền lực chính trị).

 

Lấy tư tưởng Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng cho ý nguyện của nhân dân và qui chế chính quyền là trung tâm, mấu chốt cho mọi từ khóa của bản Hiến pháp.

 

Vậy tư tưởng Mác-Lênin về sự tương quan Nhà nước/nhân dân/chính quyền là gì ?

 

Tư tưởng Mác Lênin đứng trên đôi chân ‘chuyên chính vô sản’ của Mác và ‘đội tiên phong của giai cấp vô sản là đảng cộng sản’ của Lênin.

 

Xin tóm lược nền tảng tư tưởng này một cách đơn giản nhất.

 

- Mác phản đối mô hình Nhà nước đại diện của hai cuộc cách mạng Pháp, Mỹ vì cho rằng nó thực ra chỉ đại diện cho giai cấp trung lưu tư sản. Giai cấp trung lưu tư sản này đã phản bội giai cấp vô sản sau khi thành công lật đổ chế độ phong kiến nhờ sự hỗ trợ của giai cấp vô sản để rồi quay lại tiếp tục bóc lột giai cấp vô sản.

 

Giai cấp trung lưu tư sản không chỉ là kẻ thù của giai cấp vô sản mà nó còn là một mối nguy cho nhân loại và cho chính con người ; một loại kí sinh trùng của xã hội phải bị tiêu diệt. Đảng cộng sản Việt Nam đã áp dụng qua công thức "trí phú địa hào đào tận gốc".

 

Do đó sẽ không còn giai cấp trung lưu, xã hội dân sự đứng giữa Nhà nước và giai cấp vô sản ; Nhà nước sẽ không còn là cơ quan đứng trên mà là Nhà nước phục tùng giai cấp vô sản. Được gọi là chuyên chính vô sản.

 

- Lênin đánh dấu một đoạn tuyệt trong lịch sử chủ nghĩa cộng sản khi cho rằng các công nhân và tổ chức của họ không thể tự vượt xa hơn một ý thức hạn chế về lợi ích kinh tế của họ và các tổ chức công đoàn bởi chính họ. Chỉ có đảng cộng sản, duy nhất đảng cộng sản, như đội tiên phong mới có khả năng khai sáng cho họ một nhận thức chính trị là chiến thắng cuối cùng cho cuộc đấu tranh giai cấp bắt buộc phải là chuyên chính vô sản.

 

Đó là nền tảng tư tưởng Mác-Lênin đã được long trọng minh định rõ ràng trong điều 4 hiến pháp là Nhà nước là cơ quan phục tùng giai cấp vô sản ; giai cấp vô sản được lãnh đạo bởi đội ngũ tiên phong của nó là Đảng cộng sản do đó Nhà nước hiển nhiên là cơ quan phục tùng Đảng cộng sản.

 

Trong tư thế một đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội có nghĩa là nó có tính liên tục, tiếp nối như Nhà nước, Quốc gia : Đảng cộng sản mặc nhiên đồng hóa với Nhà nước và nhân dân ; Nhà nước và Đảng cộng sản là một ; nhân dân và Đảng cộng sản là một ; Đảng cộng sản lãnh đạo Nhà nước đồng nghĩa là Đảng cộng sản soạn luật, Đảng cộng sản thi hành luật và đồng thời Đảng cộng sản giải thích luật ; trong những điều kiện đó những quyền hiến định trong một bản hiến pháp hoàn toàn của họ không thể và không được mâu thuẫn tới tính toàn trị và thách thức tới sự an nguy của nó.

 

Cũng cần biết rằng những luật hiến pháp chỉ là những nguyên tắc triết lí, những tinh thần chỉ đạo chứ không phải những văn bản luật pháp ứng dụng. Do đó nó luôn trừu tượng, mơ hồ để có thể thực thi. Để thực thi những luật hiến pháp đó phải có những bộ luật ứng dụng được soạn thảo bởi chính phủ hay Quốc hội và biểu quyết ở Quốc hội.

 

Đảng cộng sản Việt Nam, cũng như mọi quốc gia trên thế giới, ra những bộ luật ứng dụng theo một nguyên tắc hiến pháp : "những quyền trên được thực thi theo qui định của luật pháp". Điều đặc biệt là ở Việt Nam, và những nước cộng sản, nó có nghĩa là qui định theo ý chí của Đảng cộng sản.

 

Một cách logic, không có chuyện Đảng cộng sản ngồi xổm trên hiến pháp cũng như không chịu thực thi những quyền hiến định cho nhân dân. Đảng cộng sản tuân thủ, thực thi rất nghiêm túc bản hiến pháp do họ viết ra cho họ chứ không phải cho ai hết. Có gì không logic ?

 

Điều ngạc nhiên là có một số người, tôi biết rõ, không ủng hộ độc tài và mong muốn dân chủ cho đất nước lại kí tên vào bản tuyên bố kì cục, vô lí này. Có thể họ kí chỉ vì cả nể mà cũng chẳng đọc nó và cũng có thể vì lẫn lộn bản Hiến pháp đang có và bản mình muốn có giống như các bản hiến pháp của các nước dân chủ ?

 

Không ! Bản hiến pháp đang có ở Việt Nam chủ trương chuyên chính vô sản ; là độc tài toàn trị cộng sản ; có nghĩa là các quyền tự do phải bị hạn chế ở mức tối thiểu nhứt và thậm chí một số quyền còn bị cấm chỉ.

 

Sẽ có ý kiến phản bác những lập luận trên như "Đảng cộng sản Việt Nam đã kí kết chấp nhận Bản Tuyên ngôn Quyền non người phổ cập và đã lồng nó vào bản Hiến pháp của mình thì họ có nghĩa vụ phải thực thi nó".

Điều này không đơn giản như thế. Ngay cả khi được lồng vào bản Hiến pháp của Đảng cộng sản Việt Nam nhưng không minh định nó đứng trên luật pháp của Đảng cộng sản Việt Nam thì luật pháp của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ có tiếng nói sau cùng.

 

Để kết luận : Những ai không muốn tiếp tục chịu ách cai trị của một chế độ độc tài độc hại này phải tìm mọi cách -trừ vũ khí, bạo lực- vứt bỏ bản Hiến pháp 2013 này vào sọt rác lịch sử để cùng toàn dân viết ra một bản Hiến pháp đích thực của nhân dân, bởi nhân dân và cho nhân dân trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc. Và chỉ trong hoàn cảnh đó những yêu sách thực thi các quyền hiến định mới chính đáng và có ý nghĩa.

 

Chỉ có thể chế dân chủ mới có khả năng, điều kiện để viết một bản Hiến pháp như thế. Và chỉ khi nào hiểu được như vậy chúng ta mới biết những gì cần phải làm và những gì vô nghĩa.

 

Lê Mạnh Tường

 

(12/09/2023)


No comments:

Post a Comment

View My Stats