Sunday 29 December 2013

TS PHẠM CHÍ DŨNG : VIỆT NAM CHƯA CÓ CẢI THIỆN CHẾ ĐỘ LAO TÙ (Trâm Oanh thực hiện)
TS Phạm Chí Dũng :
Trâm Oanh    -   VRNs
Đăng ngày: 29.12.2013

VRNs (29.12.2013) – “Ở Việt Nam tôi chưa thấy có bất cứ dấu hiệu nào cải thiện chế độ lao tù, mặc dù nhà nước Trung Quốc đã đi trước.” Đó là nhận xét của Ts Phạm Chí Dũng khi trả lời phỏng vấn Trâm Oanh từ Đức Quốc.

Xin mời quý vị cùng nghe nội dung cuộc phỏng vấn này.


No comments:

Post a Comment

View My Stats