Friday 31 August 2012

HỒNG KÔNG : HỌC SINH TUYỆT THỰC CHỐNG NHỒI SỌ CHÍNH TRỊ (Tú Anh - RFI)

Tú Anh – RFI
Thứ sáu 31 Tháng Tám 2012

Ba hc sinh Hng Kông bt đu mt cuc tuyt thc ba ngày, k t hôm nay 31/08/2012, đ phn đi d án ca chính ph đưa chính tr vào hc đường. Hàng chc hc sinh đã dng lu trước cơ quan chính quyn h tr nhng người tuyt thc và cc lc phn đi « thái đ vô tâm » ca lãnh đo Hng Kông.

Phong trào phn đi Bc Kinh can thip vào đi sng Hng Kông bước vào mt giai đon mi. Tiếp theo cuc biu tình ca hơn 90 000 hc sinh và ph huynh hi tháng trước, k t hôm nay và trong ba ngày liên tc, ba hc sinh tình nguyn bày t nguyn vng « chng nhi s chính tr » bng tuyt thc. Theo kế hoch ca chính quyn thì b môn « yêu t quc Trung Hoa » s được đưa vào niên khóa mi này như là môn « nhim ý » và k t mùa tu trường 2016 thì tr thành môn hc bt buc.

Theo AFP, hàng chc hc sinh đã dng lu ym tr cho ba người bn trước tr s chính ph đa phương. Ngay sáng nay, lãnh đo Hng Kông Lương Chn Anh, được xem là người ca Bc Kinh, đã đến gp trc tiếp vi nhóm hc sinh này. Mt hc sinh 15 tui nói vi lãnh đo Lương Chn Anh là các em rt phn ut trước « thái đ vô tâm ca chính ph, không lng nghe tiếng nói dân chúng ».

Ông Lương Chn Anh sau đó đã tuyên b vi phóng viên là chính ph « s không áp đt chương trình » và khng đnh « không có chính sách ty não » hay « phc v Bc Kinh ». Ông gii thích, « b môn giáo dc quc gia » này là nhm mc đích « nuôi dưỡng bn sc dân tc và ý thc cng đng ».

Báo chí Hng Kông cho biết, có rt nhiu trường hc đã t chi môn hc « yêu t quc » vì đây là mt kế hoch tuyên truyn nhi s thế h tr Hng Kông. Chương trình này b ch trích là thiếu khách quan, hoàn toàn không đ cp đến nhng biến c quan trng xy ra ti Hoa Lc, như phong trào dân ch Mùa Xuân Bc Kinh và cuc thm sát Thiên An Môn 1989 hay ti ác ca đng Cng sn Trung Quc trong đt ci cách rung đt trong thp niên 1950, nhng đt hành quyết người vô ti trong Cách mng Văn hóa và nn đói làm chết hơn 30 triu người trong thp niên 1960.

Ngày mai, th by, d kiến s có mt cuc biu tình ln đ gây sc ép vi chính quyn.

1 comment:

View My Stats