Wednesday 29 August 2012

TỔNG THỐNG MIẾN ĐIỆN CẢI TỔ MẠNH MẼ NỘI CÁC ĐỂ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH (Trọng Nghĩa - RFI)
Trng Nghĩa  -  RFI
Thứ ba 28 Tháng Tám 2012

Dù đã được gii quan sát ch đi t lâu, nhưng mãi ti ti hôm qua 27/08/2012, quyết đnh ci t ni các ca Tng thng Miến Đin Thein Sein mi được chính thc loan báo. Đây là mt cuc ci t được đánh giá là khá mnh m, vi nhiu nhân vt theo xu hướng cách tân được c vào nhng v trí then cht trong chính quyn, thay thế các nhân vt ni tiếng là bo th. Quyết đnh ci t ni các được đưa ra sau nhiu du hiu căng thng gia phe ch trương ci cách và phe bo th chng li vic thay đi quá nhanh.

Theo gii phân tích, ý mun đy mnh tiến trình ci cách đt nước ca Tng thng Thein Sein được th hin qua vic bn b trưởng quan trng được đ bt vào văn phòng tng thng, mt đng thái nhm mc tiêu đy nhanh tc đ ban hành các bin pháp ci cách, đc bit trong hai lãnh vc thiết yếu là kinh tế và gii quyết tranh chp gia các sc tc.

Nhng người va được đ bt bao gm ông Aung Min, B trưởng B Ha xa, vn đã đóng mt vai trò rt quan trng trong cuc đàm phán vic ngưng bn vi các lc lượng ni dy thuc các sc dân thiu s Miến Đin. Ngoài ra còn có B trưởng Tài chính Hla Tun và B trưởng Công nghip Soe Thein, hai gương mt then cht trong vic ci t kinh tế.

Trong chiu ngược li, mt trong nhng gương mt bo th tiêu biu đã b gt qua mt bên trong cuc ci t ni các. Đó là ông Kyaw San, rt thân cn cu lãnh đo Miến Đin Than Shwe, và tng gi chiếc ghế B trưởng Thông tin trong mt thi gian dài. Ông b xung cp, chuyn qua làm B trưởng đc trách hp tác xã, mt chc v có th b dp b mt cách d dàng.

B trưởng Lao đng trước đây, Aung Kyi, người tng đc trách liên lc vi bà Aung San Suu Kyi thi bà còn b qun thúc, s thay thế ông Kyaw San. Quyết đnh này đã được phe đi lp Miến Đin rt hoan nghênh.

Theo chuyên gia Miến Đin Aung Naing Oo, thuc Vin Phát trin Vahu do người Miến Đin lưu vong thành lp Thái Lan, vic « tp trung các b trưởng ch trương ci cách vào văn phòng tng thng là mt du hiu cho thy là ông Thein Sein mun tăng tc đ nhân mt đt ci cách th hai. »

Giáo sư Pháp Renaud Egreteau, ging dy ti Đi hc Hng Kông, cũng đánh giá : « Khi quy t quanh mình nhng người thân cn và nhng cu sĩ quan trung thành, ông Thein Sein đang thành lp mt ni các nh bên trong mt chính ph rng ln hơn... Điu này s cho phép ông tiếp tc thúc đy các n lc ci t, đc bit trong kinh tế và các vn đ sc tc ».

Xin nhc li t khi lên làm Tng thng Miến Đin vào năm ngoái, ông Thein Sein đã thc hin nhiu bin pháp ci cách mnh m bt ng, như tr t do cho hàng trăm tù nhân chính tr, cho phép lãnh t đi lp Aung San Suu Kyi vào Quc hi, trong cuc bu c b sung, ci trói dn dn cho ngành báo chí….

Thế nhưng, theo gii quan sát, các tiến b trên bình din lp pháp li chm hơn, do cuc đu tranh quyn lc gia Ph Tng thng và Quc hi.

Tháng Sáu va qua, Tng thng Thein Sein đã cam kết đt kinh tế vào trng tâm đt ci cách sp ti ca ông, vi mc tiêu đt mc tăng trưởng 7,7% trong năm năm sp ti đây bng cách thu hút đu tư ngoi quc. Thế nhưng, b lut đu tư nước ngoài, yếu t then cht trong chính sách mi li b trì hoãn Quc hi.

Theo ông Sean Turnell, thuc Đi hc Macquarie Sydney, b lut v đu tư nước ngoài, đã vp phi s chng đi t nhng nhóm đc quyn ti Miến Đin t thi chế đ quân s, không mun thy quyn li ca mình b mt đi.
Đi vi gii chuyên gia phân tích, vic tp trung quyn lc trong tay chính ph mà ông Thein Sein va tiến hành là nhm đy nhanh vic thông qua các lut l đang b ngăn chn ti Quc hi.

Cuc ci t ni các cũng đưa vào chính ph mt s người thuc xã hi dân s, trong đó có mt người được c là c vn kinh tế, mt vai trò rt quan trng. Các nhà quan sát xem đy là mt du hiu khác cho thy là Miến Đin ngày càng m ca thêm trong đa ht chính tr.

Ông Kim Maung Swe, mt dân biu đi lp, ch tch Đng Lc lượng Dân ch Quc gia, ca các thành viên ly khai khi Liên đoàn Quc gia vì Dân ch, công nhn : « Khi mà chúng tôi thy có nhng gương mt mi, thì chúng tôi có th xác đnh rng đó là mt phn ca tiến trình ci t ».

----------------------------------

Thy My  -  RFI
Thứ ba 28 Tháng Tám 2012

AFP hôm nay 28/08/2012 dn ngun tin t chính quyn Miến Đin cho biết, Miến Đin đã xóa tên 2.000 người khi danh sách đen ca cơ quan xut nhp cnh, vi hy vng khuyến khích nhng người Miến Đin đang sinh sng nước ngoài tham gia tiến trình ci cách.

Mt viên chc B Thông tin gii thích vi AFP là : « Nhng người được xóa tên khi danh sách là nhng công chc đã b đi khi Miến Đin t lâu. Có 6.000 công chc b ghi tên vào danh sách này, và nay thì 2.000 người đã được xóa tên. H có th t do tr v nước. Chính ph s quyết đnh sau, xem có th xóa tiếp tên nhng người khác na hay không ».

Nhiu triu người đã chy khi Miến Đin, đt nước t đu thp niên đã b đt dưới quyn mt tp đoàn quân s đc tài, tham nhũng và qun lý rt ti. Rt nhiu trí thc, k sư và nhng viên chc có trình đ đã ra đi.

Làn sóng di tn đã tăng nhanh sau v trn áp cuc ni dy ca sinh viên vào năm 1988, mà đa s nn nhân là các nhà báo và giáo sư đi hc.

Nhưng t tháng 3/2011, tp đoàn quân s đã trao li quyn hành cho cu tướng lãnh Thein Sein, người đã tr thành mt tng thng ci cách ca mt chính quyn dân s. Chế đ mi đã tr t do cho hàng trăm nhà ly khai, cho phép nhà đi lp Aung San Suu Kyi ng c Quc hi và tr thành dân biu.

Tháng Năm va qua trên báo chí chính thc, ông Thein Sein đã đưa ra li kêu gi đến cng đng người Miến Đin khp nơi, ha hn s to điu kin cho h hi nhp vào nn kinh tế, sau na thế k đt nước b gii quân nhân và các tay sai vơ vét tài nguyên.

--------------------------------------

Thanh Hà  -  RFI
Thứ ba 28 Tháng Tám 2012

Trên đây là nhn đnh ca t chc Bác sĩ Nhân quyn trong báo cáo va công b ngày 28/08/2012. Theo t chc này, bt chp hip ước ngưng bn gia chính quyn Miến Đin vi phe ni dy thuc sc tc Karen, các v bo hành vn tiếp din.

Căn c trên mt cuc điu tra được thc hin trong thi gian t tháng Giêng 2011 đến tháng Giêng 2012, mt phn ba trên tng s 665 gia đình được tham kho ý kiến cho rng chính quyn Miến Đin tiếp tc uy hiếp thường dân, ch yếu dưới hình thc cưỡng bc lao đng đ phc v quân đi.

Có 1,3 % các gia đình được tham kho cho biết là nn nhân ca các v cưỡng hiếp và bt cóc. Quân đi Miến Đin thường xuyên b t cáo tuy nhiên t chc Bác sĩ Nhân quyn trong bui hp báo hôm nay cũng nhìn nhn là các thành phn ni dy cũng có nhiu vi phm.

Theo t chc bo v nhân quyn nói trên, dân cư các khu vc gn các hm m, đường ng dn khí đt hay các công trình xây dng thường b đe da nhiu hơn. Ngay c khi không còn xung đt, tình trng cưỡng bc và các v chà đp nhân quyn vn xy ra ch yếu vì lý do phát trin kinh tế.

AFP nhc li người thiu s thuc sc tc Karen liên tc chng đi chính quyn t năm 1949. Phn ln sng ti vùng sát biên gii Thái Lan. Tháng Giêng va qua, lc lượng vũ trang Karen KNU đng ý ký kết mt hip ước ngưng bn vi Naypyidaw. Hip uc nói trên làm lóe lên tia hy vng hòa bình. Tuy nhiên theo li mt thành viên đã đóng góp vào báo cáo ca t chc Bác sĩ Nhân quyn, tha thun ngưng bn nói trên không bo đm đem li hòa bình mt cách lâu dài và không bo đm ci thin tình trng nhân quyn cho người dân Karen.


1 comment:

View My Stats