Friday 31 October 2014

Anh Điếu Cày sẽ vận động kiện nhà nước VN ra một Tòa án quốc tế, sác xuất anh đạt được mục tiêu sẽ rất cao (FB Nhân Tuấn Trương)

31-10-2014

Theo tin tức ở đây thì anh Điếu Cày sẽ vận động kiện nhà nước VN ra một Tòa án quốc tế. Đây là một chủ đề tranh luận mà tôi nghĩ là rất thú vị.

Về tư cách pháp nhân, anh Điếu Cày có thể kiện được nhà nước VN (ra một tòa án quốc tế) hay không ? Nội dung, mục tiêu vụ kiện bao gồm những điều gì ? Kiện trước Tòa án nào ?

Vấn đề của mọi vấn đề sẽ nằm ở 1/ « quan hệ giữa nhà nước và luật pháp » của VN, 2/ về « sự nhìn nhận của quốc tế » đối với « quan hệ nhà nước – luật pháp » này và 3/ nội dung những kết ước quốc tế mà nhà nước VN đã tham gia.

Theo nguyên tắc quốc tế về một « nhà nước pháp trị », nói về thứ bậc của các qui phạm về luật trong quốc gia, các cam kết quốc tế, những kết ước quốc tế có giá trị cao hơn luật quốc gia.

Các yếu tố thắng kiện trong một vụ kiện quốc tế thường là sự kiên trì và tính thuyết phục về chủ đích vụ kiện. Dựa theo đây, theo tôi, sác xuất anh Điếu Cày đạt được mục tiêu sẽ rất cao.

-------------------------------


No comments:

Post a Comment

View My Stats