Saturday, 17 April 2021

PHÁI ĐOÀN HOA KỲ THĂM ĐÀI LOAN, TRUNG QUỐC PHẨN NỘ (HOANGBACH CHANNEL)

 Phái đoàn Hoa Kỳ thăm Đài Loan, Trung Quốc phẫn nộ

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách

15/04/21

https://thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/21197-phai-doan-hoa-ky-tham-dai-loan-trung-qu-c-ph-n-n

 

KS NGUYỄN G KIỂNG & TS ĐINH X.QUÂN : PHÁI ĐOÀN HOA KỲ THĂM ĐÀI LOAN, TRUNG QUỐC PHẨN NỘ.

 

HOANGBACH CHANNEL

 

Apr 14, 2021

 

https://www.youtube.com/watch?v=l02w4icWdb8

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats