Friday 19 April 2024

JOHNSON QUYẾT ĐƯA DỰ LUẬT VIỆN TRỢ $95 TỶ RA BỎ PHIẾU, DÙ BỊ ĐỒNG VIỆN CHỐNG (SBTN Morning)

 Johnson quyết đưa dự luật viện trợ $95 tỷ ra bỏ phiếu, dù bị đồng viện chống | SBTN Morning | YouTube

SBTNOfficial  (Đỗ Dzũng & Mai Phi Long)

Apr 18, 2024

https://www.youtube.com/watch?v=F0HV4v7vNxE

.

 

VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=F0HV4v7vNxE

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats