Sunday, 22 January 2017

TRUMP & CHỦ NGHĨA DÂN TÚY MỸ - RƯỢU CŨ BÌNH MỚI (Michael Kazin - Foreign Affairs)
Michael Kazin  -  Foreign Affairs  
Phạm Vũ Lửa Hạ dịch

Chủ nghĩa dân túy có một quá khứ hỗn loạn. Giáo sư Michael Kazin phân tích lịch sử của chủ nghĩa dân túy Mỹ, và qua đó giải thích sự vươn lên của Donald Trump.


Nguồn : 
Trump and American Populism
Old Whine, New Bottles
October 6, 2016

No comments:

Post a Comment

View My Stats